דף הבית
אודותינו
הצעות מחיר
טפסים
שרותי חירום
מיידעים / קישורים
יצירת קשר
 
ביטוח רכב
ביטוח דירה
ביטוח למשכנתאות
ביטוח חיים
ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח נסיעות לחו˝ל
ביטוח עסקים - ומשרדים
ביטוח תאונות אישיות
ביטוח צ.מ.ה (ציוד מכני הנדסי)
ביטוח קבלנים
גלריה
חדשות ומבצעים
מבצע לעובדי מפעלי הר חוצבים
אבישר סוכנות לביטוח יוצאת במבצע חסר תקדים בלעדי לעובדי מפעלי הר חוצבים – הנחות אטרקטיביות ייחודיות ומשמעותיות ומבצעים מתמשכים ברכישת ביטוחי רכב, דירה ומשכנתא. בנוסף, בדיקת פוליסות ותקינותן בכל תחומי הביטוח הכללי והביטוח הפנסיוני ללא תשלום.
 
דף הבית

תקנון

אבישר סוכנות לביטוח (להלן:"אבישר") מקדמת בברכה את המשתמשים בשירותיה. השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

 

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

הגדרות והבהרה משפטית

"מידע" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדעה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום לרבות אופן עיצובם של הנ"ל.

 

מסירת מידע באמצעות האתר

הנך מאשר כי כל מידע שתמסור באמצעות האתר לאבישר יימסר מרצונך ומהסכמתך המלאה וכי עצם הקלדת פרטים לבקשה להצעת מחיר דרך האתר ו/או יצירת קשר דרך האתר מהווה הסכמה ברורה לכך שהינך מתיר לאבישר או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסרת, בכפוף לכל דין, לרבות הסכמתך לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. המידע שאבישר אוספת מהגולשים באתר מיועדת לשם פניית אבישר לגולשים באתר לצורך הגשת הצעות והפקת תכניות ביטוח/טפסי התקשרות בכל הנוגע למגוון מוצרי ביטוח, כדי לאפשר לאבישר להביא לידיעת לקוחותיה מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת אבישר עשויים לעניין אותם, למטרות עיבודים סטטיסטיים, למטרת שיפור ו/או שינוי השירותים בניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתביעות. הנך מסכים, כי המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמתה שימושים כאמור לכל צד שאבישר תמצא לנכון, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

 

אם אינך מעוניין לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת אבישר עשויים לעניין אותך, יהיה באפשרותך לבחור באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור.

 

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע באתר

באבישר מבינים כי שמירה על פרטיות מהווה גורם חשוב עבור המבקרים באתר זה. כמו כן השימוש באינטרנט חושף את המשתמש לסיכונים שונים הטבועים ברשת האינטרנט.

 

מסמכי תכניות הביטוח/הפוליסות/תקנונים כתנאים מחייבים

האתר כולל מידע כללי וחדשותי אודות אבישר לרבות מידע אודות מגוון המוצרים והשירותים הנמכרים על-ידי אבישר (להלן: "השירותים"). המידע הנכלל באתר אבישר אינו מפרט את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים המסופקים על-ידי חברות הביטוח והוא מוצג באופן כללי בלבד. בהתאם לכך, יש להתייחס להוראות תכניות הביטוח/פוליסות הביטוח/התקנונים עצמם, וכן למוצרים הרלוונטיים והסכמי השירות, לפי העניין, והשימוש או הרכישה של אלה, בהם כפוף להוראות התנאים האחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסות/תכניות הביטוח/תקנונים, יקבע המידע הרשום בפוליסות/תכניות הביטוח/תקנונים, לפי העניין.

 

מצגים

המשתמש מכיר בכך ומסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השירות המוענק באמצעות השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (AS IS) וכי בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.

 

הפרסום באתר איננו מהווה הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול, כלליים או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע פעולות ו/או עסקאות, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית מכל סוג שהוא, בהסתמך על מידע המצוי באתר, אבישר ממליצה  למשתמש להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי.

 

אבישר לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות, כלכליות ו/או כספיות אשר יקבל ו/או יעשה המשתמש בהסתמך על מידע המסופק על-ידי ובאמצעות האתר.

 

המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל וכל גוף מאבישר ו/או עובדיהם, בעלי המניות שלהם, ספקי התוכן השונים או מעניקי הרישיונות השונים הקשורים לאתר ולתוכנו, עושים כל שביכולתם לוודא את תקינות ורצף פעולתו של האתר וכן את איכותו, אמינותו, שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם הם אינם יכולים, מבטיחים או מתחייבים לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או למידת הדיוק ו/או רמת העדכון של תוכנו של האתר ו/או של כל מידע המאוחסן באתר או שניתנת אליו גישה באמצעות האתר.

 

ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה על המשתמש בלבד, ואבישר לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.

 

הגבלת אחריות

המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי אבישר ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לע��ל יחולו על המשתמש בלבד. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו ותוכנו של האתר.

 

שיפוי

המשתמש באתר מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את אבישר ו/או מנהלים, נושאי משרה בהם, בעלי מניותיהם, עובדיהן, והבאים מכוחם כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש.

 

העלאת מידע לאתר

בנוסף להגבלות אחרות המפורטות בתנאי שימוש אלה, אתה מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר כמפורט להלן:

·         העלולים להשפיע על הביצועים או התפקוד של המערכות, השירותים או האתר של אבישר או המפריע או המונע או המגביל מאחרים את השימוש באתר;

·         האסורים לפרסום או לשימוש ו/או הם בגדר איום, פגיעה העלבה, הוצאת דיבה, השמצה או ביטוי פוגעני אחר;

·         הם בגדר דברים העלולים לעודד לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק, או עלולים לעורר אחריות משפטית;  

·         העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, בלי הגבלה, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

·         הכוללים וירוס, סוס טרויאני, תולעת, פצצות זמן או רוטינות או תוכנה אחרת העלולים לגרום נזק, הפרעה, יירוט או הפקעה לכל מערכת, לאתר או למידע או הפוגע בזכויות הקניין הרוחני של אחר.

·         הכוללים פרסומות מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של אבישר.

·         כוללים מידע כוזב או מטעה.

כמו כן הינך מסכים:

·         שלא תשתמש ולא תבקר בכל שירות, מידע, יישום או תוכנה הזמינים דרך אתר האינטרנט באופן שלא הורשה במפורש על-ידי אבישר.

·         שלא תהיה רשאי למסגר או לנצל טכניקות מסגור כדי לצרף כל חלק או היבט של התוכן או המידע, ללא הסכמתה המפורשת בכתב של אבישר.

·         שאין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר ובכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

·         כדי להתחזות לאבישר או לאחר או להתחפש (spoof) לאבישר או אחר.

·         לזייף כותרות או להערים באמצעים מזהים כדי להסוות את מקור התוכן המשודר באמצעות השירותים.

·         להציג באופן מטעה את קשריכם עם אדם או גוף.

 

הינך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרונים וכיו'ב, לכל מטרה בין מסחרית ובין שאינה מסחרית שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי.

 

אבישר אינה יכולה לפקח על כל מידע המועלה באתר על-ידיך או על-ידי משתמשים אחרים. ידוע לך ומוסכם עליך כי מבלי לגרוע מכל זכות המוקנות לאבישר על-פי תנאי שימוש אלה, אבישר שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי של אבישר מפר את תנאי השימוש.

 

בהעלותך מידע, מסמכים או הודעות לאתר (להלן: "התקשורת") אתה מעניק בזאת לאבישר רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי של אבישר כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשרות לאתר, בכפיפות להוראות תקנון זה. אתה מוותר בזאת, על כל טענה או תביעה כנגד אבישר בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתקשורת, אלא אם תוכח התרשלות אבישר בביצוע חובותיה הנובעות מתקנון השימוש.

 

קישורים של צד שלישי

אתר האינטרנט עשוי להכיל קישורים יוצאים לאתרי אינטרנט ולמשאבים של צד שלישי (להלן: "אתרים מקושרים"). אתרים מקושרים אלה ניתנים אך ורק לנוחיותך ולא כהמלצה של אבישר לגבי תוכנם של אתרים מקושרים כאלה. אבישר אינה מייצגת ואינה אחראית לנכונות, הדיוק, רמת הביצועים או האיכות של כל תוכן, תוכנה, שירות או יישום הנמצאים באתר מקושר כלשהו. אבישר אינה אחראית לזמינות של האתרים המקושרים או לתוכנם או פעילויותיהם של אתרים כאלה. אם תחליט לבקר באתרים מקושרים, אתה עושה זאת באחריותך בלבד. בנוסף, שימושך באתרים מקושרים כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש החלים, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר המקושר. קישורים נכנסים. קישור לכל דף של אתר האינטרנט מלבד
 
http://www.avisar-ins.co.il באמצעות קישור טקסט פשוט אסור בהחלט בהיעדר הסכם קישור נפרד עם אבישר. נאסר על כל אתר אינטרנט או כלי אחר המכיל קישור לאתר http://www. avisar-ins.co.il  או לכל דף הזמין בתוכו (א) להעתיק תוכן, (ב) להשתמש בדפדפן או בסביבת שוליים מסביב לתוכן, (ג) לתת מצג-שווא בנוגע לכל מצב עובדתי, לרבות בנוגע ליחסיו עם אבישר (ד) להציג מידע כוזב אודות מוצרים או שירותים של אבישר וכן (ה) להשתמש בכל סמל או סימן של  כל אבישר ללא רשות מפורשת בכתב של אבישר.

 

קניין רוחני

האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות אבישר וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנו��, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשת��ש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרה כלשהי, זולת זו שלשמה נועדו. המשתמש רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלו (download) "שליפה" לצורך שימושו האישי בלבד.

 

למעט שליפה לצורך שימושו האישי של המשתמש כאמור ו/או בהתאם למותר
במפורש עפ"י דיני זכויות היוצרים, אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, ללא אישור מראש ובכתב מאת אבישר, או בעל זכויות היוצרים במקרה ואין זו אבישר. בכל מקרה שבו המשתמש העתיק, הפיץ, שידר, העביר, פרסם או ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, באופן חוקי, ביצע אין המשתמש רשאי לשנות, או למחוק את שמו של בעל זכות היוצרים במידע האמור, סימני מסחר או סימני הגנת זכויות היוצרים המופיעים על גבי המידע האמור. המשתמש מכיר בכך שאין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר בכדי להקנות לו זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

 

שינוי באתר/שינוי בתנאי השימוש

אבישר רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.

 

כן, רשאית אבישר, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן כמו גם לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי שימוש אלה הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר.
מובהר בזאת, כי שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור יכנסו לתוקף מיד עם מתן הודעה על כך אשר תינתן באמצעות האתר או תוך שימוש בדואר אלקטרוני או רגיל או בכל דרך אחרת בה תבחר אבישר להביא את ההודעה האמורה לידיעתו של המשתמש. כל שימוש באתר ע"י המשתמש, אחרי קבלת ההודעה כאמור, יחשב כהסכמה של המשתמש לשינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות האמורים. יש לעקוב אחר עדכונים.

 

מסמך כתוב

אתה רשאי לשמור תנאי שימוש אלה בכתב על-ידי הדפסתם ושמירת עותק מהם ואתה מוותר על כל דרישה אחרת להוכחת תנאי שימוש אלה באמצעות מסמך כתוב.

 

כפיפות לחוקי מדינת ישראל ושיפוט בישראל

תקנון זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין העולה מתקנון זה לרבות בגין רכישת כל מוצר באמצעות אתר זה, תהיה נתונה לבתי המשפט בישראל בלבד.

שימוש בסיסמאות

השימוש באינטרנט לצורך צפייה במידע אישי חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (להלן: "מחשב אישי"). במידה ולצורך רכישת שירות ניתן לך שם וסיסמא עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.

דף הביתהדפסהמפת האתרתקנון